ᠠᠡᠭᠭᠢ  ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ  ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠡᠭᠭᠢ  ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ
ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠠᠡᠭᠭᠢ 2011-09-01 2017-07-01 2011 ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ  
ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠠᠡᠭᠭᠢ 2011-09-01 2017-07-01 2011 ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 
ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠠᠡᠭᠭᠢ 2011-09-01 2017-07-01 2011 ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠾᠧ ᠮᠧᠢ ᠬᠣᠸᠠ
ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠠᠡᠭᠭᠢ 2011-09-01 2017-07-01 2011 ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠶᠤᠨᠬᠤᠸᠠᠷ
ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠠᠡᠭᠭᠢ 2011-09-01 2017-07-01 2011 ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠷᠠᠨᠰᠤᠪᠤᠳ