᠂ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠂ 15047185995᠂ ᠲᠤᠭᠠᠨ  ᠦ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠂ ᠰᠢᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠤ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠃ ᠦᠪᠡᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ  ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠭᠦᠰᠴᠡᠢ ᠃

    ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ

    ᠠᠡᠭᠭᠢ  ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷ

    ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ