    
2017-09-18

   ᠪᠠᠭᠰᠢ                             ︕

  • ᠦᠷᠦᠭᠡᠨ ᠦ ᠨᠣᠮᠧᠷ ᠄   1007
  • ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠄   
  •                           
  • 2017-12-16
  • ᠮᠠᠭᠲᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠰᠢᠶᠠᠬᠤ
  •  
  • ᠦᠷᠦᠭᠡᠨ ᠦ ᠨᠣᠮᠧᠷ ᠄   1033
  • ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠄   
  • ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠣᠩᠰᠢᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠠᠨᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ ᠂ ᠵᠤᠭᠢᠶᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠬᠢᠷᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠣ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠡᠨᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳ᠋ᠥ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠣᠯᠣᠨ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢᠲᠠ ᠣᠩᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠬᠦᠴᠢᠷ ᠲᠠᠶᠢᠰᠢ ᠵᠢᠯᠦᠭᠣᠳᠴᠣ ᠂ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢᠳ ᠤ ᠪᠣᠳᠠᠳᠣ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ  ᠳᠤ ᠰᠡᠳᠦᠪᠯᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦᠯᠪᠡᠯ ᠵᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠬ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠣᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃
  • 2017-12-16
  • ᠮᠠᠭᠲᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠰᠢᠶᠠᠬᠤ
  • ᠦᠷᠦᠭᠡᠨ ᠦ ᠨᠣᠮᠧᠷ ᠄   1034
  • ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠄    
  •                                 
  • 2017-12-16
  • ᠮᠠᠭᠲᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠰᠢᠶᠠᠬᠤ
  • ᠦᠷᠦᠭᠡᠨ ᠦ ᠨᠣᠮᠧᠷ ᠄   1032
  • ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠄     
  •                                         
  • 2017-12-15
  • ᠮᠠᠭᠲᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠰᠢᠶᠠᠬᠤ
  • ᠦᠷᠦᠭᠡᠨ ᠦ ᠨᠣᠮᠧᠷ ᠄   1046
  • ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠄    
  • ᠤᠳᠤᠬᠢ ᠨᠤᠮ   ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ                            
  • 2017-09-30
  • ᠮᠠᠭᠲᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠰᠢᠶᠠᠬᠤ
  • ᠦᠷᠦᠭᠡᠨ ᠦ ᠨᠣᠮᠧᠷ ᠄   1083
  • ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠄     
  •                                     
  • 2017-09-30
  • ᠮᠠᠭᠲᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠰᠢᠶᠠᠬᠤ